מילון מונחים

מילון מונחים משכנתאות

זה היחס בין סכום המשכנתא המאושר לשווי הנכס , שווי הנכס הוא הערך הנמוך מבין מחיר הנכס בחוזה לבין שווי שמאי ששולח הבנק בהליך אישור המשכנתא.

בנק ישראל קבע מגבלות אחוז מימון שניתן לקבל בהתאם לסוג העסקה המתבצעת

  • ברכישת דירה יחידה עד 75%
  • ברכישת דירה חליפית (משפרי דיור) עד 70%
  • ברכישת דירה להשקעה עד 50%

זהו מסמך משפטי שמאשר את הזכויות של אדם על נכס נדל"ן, ישנם סוגים שונים של מסמכי זכויות בהתאמה לסוג הרישום של הנכס כמו:

  • נסח טאבו כאשר הנכס רשום בטאבו
  • אישור זכויות מינהל
  • אישור זכויות מחברה משכנת
  • ישנם אישורי זכויות נוספים לנכסים בישובים חקלאיים ולישובים ביהודה ושומרון

זהו מסמך רשמי הכולל את סכום ותנאי ההלוואה שהבנק מציע, בהתאם לנתונים אישיים ולנתוני הנכס שהמשכנתא מבוקשת עבורו. תוקף אישור הריביות תקף ל-24 יום והבנק מחויב לתת את המשכנתא בתנאי האישור כל עוד האישור תקף.

זה סוג של לוח סילוקין הקדום ביותר, בו מקבלים כסף עכשיו ומחזירים אותו אחרי תקופה שנקבעה בין הצדדים, מושגים דומים הם הלוואת בלון או גישור.

  • בוליט חלקי – זה הלוואה שבה משלמים את הריבית באופן שוטף ובסוף התקופה משלמים את הקרן
  • בוליט מלא- במקרה זה הריבית נצברת לקרן ומשולמת יחד עם הקרן בסוף התקופה.

נכס שמשמש כעירבון להחזרת הלוואה, כדי שבנק יעמיד הלוואת משכנתא ללווה הוא ידרוש ממנו שעבוד או משכון של נכס נדל"ן קיים או נכס שמיועד לרכישה, אותו הנכס משמש כבטוחה להלוואה זו..

זהו אחד הביטחונות שבנק מבקש מהלווים על מנת לאשר את ההלוואה, הפוליסה מותאמת לסכום המשכנתא ולמסלולים המרכיבים אותה, הבנק מבקש ביטוח חיים זה על מנת להבטיח את כספי ההלוואה במקרה של מות הלווה.

בטחון נוסף שבנק מבקש מהלווה לעשות כתנאי לאישור ההלוואה, הבנק מבקש לבטח את הנכס שמשמש כבטוחה להלוואה על מנת להבטיח את כספי ההלוואה במקרה של נזק גדול לנכס כתוצאה משרפה, שיטפון, רעידת אדמה וכו'.

גוש או גוש רישום – הוא שטח מוגדר במקרקעין, המכיל בתוכו חלקות ומגרשים, והמהווה יחידה למדידה ולרישום. רישום של גוש מתבצע בתהליך ההסדר באמצעות מפ"י. (מרכז מיפוי לישראל) .

חלקה – שטח מוגדר במקרקעין, לעניין הסדרי רישום מקרקעין; הגוש מחולק בחלוקה משנית לחלקות או למגרשים, והחלקות מחולקות, לעיתים, לתתי-חלקות. דירה בבית משותף מזוהה באופן וודאי ע"י גוש/חלקה/תת חלקה.

גרייס בה מהמילה "חסד" זה בעצם דחיית תשלום הלוואה לתקופה מוסכמת, בגרייס חלקי התשלומים על הקרן נדחים לתקופה מוסכמת בעוד שתשלומי הריבית על הלוואה משולמים כל חודש, בתום תקופת הגרייס, הבנק מחשב את תשלומי הקרן והריבית ולתקופת ההלוואה הנותרת.

בגרייס מלא בשונה מגרייס חלקי הריבית לא משולמת באופן שוטף והיא נצברת לקרן לכל תקופת הדחייה, בסוף תקופת הגרייס יבוצע חישוב לתשלום קרן וריבית ליתרת התקופה הנותרת.

זוהי אחת מהפעולות שניתן לעשות במשכנתא, זה בעצם החלפת הבטוחה למשכנתא מנכס קיים לנכס חדש. גרירת משכנתא נעשית כאשר יש לנו הלוואה או חלקים ממנה בתנאים טובים שאנו רוצים לשמור כאשר אנו רוצים להחליף נכס (מכירת נכס קיים ורכישת נכס חדש) ואנו בעצם מבקשים מהבנק להעביר את השעבוד על ההלוואה לנכס החדש, כדי לאשר גרירה הבנק יבדוק את הבטוחה החדשה וערכה לוודא שהיא לא פחות טובה מהבטוחה הקיימת.

זוהי העמלה שנדרש לווה לשלם על פתיחת תיק הלוואה, במקרה של משכנתא עמלה זו עומדת על 0.25% מסכום ההלוואה שאושרה.

זוהי אגרה שנדרש לווה לשלם כדי להוציא דו"ח עיון לבנק בתהליך ביצוע הביטחונות, במקרים מסוימים הבנק יבקש לרשום משכון זכויות של קונים/מוכרים כדי להבטיח את ההלוואה לפני ביצוע רישום משכנתא בנכס ובנוסף הוא יבקש להוציא ברשם המשכונות "עיון משכון" עבור בעלי הדירה שמהם רכשתם את הדירה.

זהו אישור שבנק ב' מבקש לקבל מבנק א' שיש לו משכנתא דרגה ראשונה על נכס מסוים, כדי שיוכל לרשום משכנתא דרגה שניה שהיא נחותה יותר ממשכנתא דרגה ראשונה. בדרך כלל מסמך זה נדרש כאשר אנחנו מבצעים מחזור משכנתא מבנק א' לבנק ב'.

זהו חלק מעמלת פירעון מוקדם שגובה הבנק כאשר אנחנו רוצים לפרוע הלוואה או חלק ממנה, דמי היוון/עמלת היוון נגזרת מהיוון הפרשי הריביות הממוצעות במועד ביצוע הפירעון לזו שבמועד קבלת ההלוואה ליתרת תקופת ההלוואה, במידה והריבית הממוצעת במועד הפירעון גבוהה מזו שבמועד ביצוע ההלוואה לא תהיה עמלת היוון.

דמי הסכמה הם תשלום שעל החוכר לשלם כתנאי להעברת זכויות חכירה בנכס. התשלום נגבה על ידי ממ"י , בתמורה להסכמת המינהל להעברת זכות החכירה לאחר.

זהו התשלום החודשי של הקרן והריבית שהלווה צריך לשלם על הלוואה שנטל. בהלוואות לדיור ההחזר החודשי הוגבל ע"י בנק ישראל והבנקים עד 40% מההכנסה הפנויה של הלווים.

היטל השבחה הוא תשלום חובה הנדרש מבעל מקרקעין או מחוכר לדורות על ידי הוועדה המקומית אשר אישרה תוכנית בניה והביאה בכך לעליית שווי המקרקעין שלו.

זהו בעצם הלוואה שהופכת למענק במידה והלווה עמד בתנאים של הלוואה זו.

הערת אזהרה היא הערה הנרשמת במרשם המקרקעין ומעידה על קיומה של התחייבות בכתב של בעל המקרקעין או בעל הזכות במקרקעין, לעשות במקרקעין מסוימים עסקה או להימנע מלעשות בהם עסקה. מטרת רישום הערת האזהרה היא להזהיר אנשים אחרים המעוניינים לבצע עסקה באותם מקרקעין וליידע אותם כי קיימת התחייבות מצד בעל המקרקעין לעשות בהם עסקה או להימנע מלעשות בהם עסקה. כמו כן, הערת האזהרה נועדה למנוע מבעל המקרקעין לבצע עסקה סותרת לאחר שביצע עסקה אחרת במקרקעין.

מונח זה משמש במסלולי משכנתא צמודי מדד, המדד בו משתמשים במסלולים אלו הוא מדד המחירים לצרכן שמפורסם כל 15 לחודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והוא מבטא את השינוי במחיר באחוזים שחל בסל של כ-100 מוצרים בחודש מסוים לעומת החודש הקודם לו, מנגנון ההצמדה למדד משפיע על יתרת הקרן של ההלוואה בכיוון ההשתנות שלו, אם הוא עולה יתרת הקרן תעלה ובהתאם לזה גם ההחזר החודשי יעלה.

זוהי הטבה של משרד השיכון שמוענקת לזכאים (זכאים הם אנשים מגיל 21 ומעלה שלא היה בבעלותם דירה ב-10 השנים האחרונות) לסיוע ברכישת דירה, גובה הזכאות נקבע על פי אוסף של קריטריונים אישיים ומשפחתיים של הזכאים, מה שמגדיר את סכום הלוואת הזכאות שניתנת כחלק מהמשכנתא ע"י בנק למשכנתאות, להלוואת זכאות יש מספר יתרונות , ההלוואה ניתנת במסלול ריבית קבועה וצמודה למדד כאשר הריבית תהיה נמוכה ב-0.5% מהריבית הממוצעת הצמודה לתקופת ההלוואה שמפורסמת ע"י בנק ישראל ולכל היותר 3%.

מתכננים לרכוש נכס?זה לא הזמן לבזבז כסף לשווא!

חושבים לקחת משכנתא, למחזר או לגרור? במסגרת התקופה רבת התהפוכות שבה אנו חיים כעת, חשוב מתמיד להכיר ולהבין את שוק המשכנתאות!

עתיד נעים ייעוץ משכנתאות, מציעה לכם המתעניינים במשכנתא, תנאים אטרקטיביים לרגל השנה החדשה ותקופת הקורונה. 

1.שיחת ייעוץ ראשונית ללא עלות.

2.פגישת ייעוץ בזום, בהנחה של 25% מעלות פגישה פרונטלית (במידה ותסגר עסקה, תקוזז עלות פגישת הזום ממחיר העסקה)

בברכת שנה טובה,

נעים עזרא

עתיד נעים ייעוץ משכנתאות 

דילוג לתוכן